Các ứng dụng cụ thể của băng tải chân không trong các ngành công nghiệp khác nhau